Program Za Skeniranje Ip Adresa

Posted on by

Odgovore na najee postavljena pitanja u vezi koritenja naih usluga moete pronai ovdje. Za sve ostale informacije kontaktirajte jedan od besplatnih. Program Za Skeniranje Ip Adresa' title='Program Za Skeniranje Ip Adresa' />BH Telecom Podrka. Koji dokumenti su mi potrebni za zasnivanje pretplatnikog odnosa Ukoliko elite postati korisnik jedne ili vie usluga iz ponude BH Telecoma, potrebno je da na alteru ili prodajnom mjestu BH Telecoma popunite i predate zahtjev za eljenu uslugu, uz potrebnu dokumentaciju. Mia Malkova Cheerleader. Saturated Unit Weight Of Soft Clay on this page. Zahtjev za x. DSL, moja TV, dedicated server, kao i zahtjev za sve usluge za poslovne korisnike, moete podnijeti i online Postani korisnik x. DSLPostani korisnik Moja TVPostani korisnik Dedicated server. Posjeta menadera velikih korisnika. Koji dokumenti su mi potrebni za zasnivanje pretplatnikog odnosa Ukoliko elite postati pretplatnik neke od usluga BH Telecoma dovoljno je da se linom kartom ili pasoem podnesete zahtjev na najbliem prodajnom mjestu BH Telecoma. Pored identifikacionih dokumenata, fizika lica duna su dostaviti i CIPS ov dokument prijava prebivalita, ali samo prilikom prvog ugovaranja, pruanjakoritenja usluga BH Telecoma. Na koji nain mogu prenijeti telefonski broj koji koristim na drugoj mrei u mreu BH Telecoma Za prenos telefonskog broja u mreu BH Telecoma zahtjev podnosite na jednom od prodajnih mjesta BH Telecoma. Prilikom podnoenja zahtjeva obavezni ste priloiti potvrdu o izmirenju dugovanja izdatu od strane operatora ije usluge ste do sada koristili ukoliko se radi o prenosu pretplatnikog broja, kao i identifikacijske dokumente propisane Uslovima za pruanje telekomunikacijskih usluga BH Telecoma Za fizika lica, jedan od sljedeih dokumenata lina karta paso vozaka dozvola. Stotraa-IP-Switcher_2.png' alt='Program Za Skeniranje Ip Adresa' title='Program Za Skeniranje Ip Adresa' />Za pravna lica rjeenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvreni registar, uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem, dokaz o otvorenom transakcijskom raunu kod poslovne banke. Shostakovich String Quartet 8 Parts Pdf on this page. Za strana fizika lica paso, prijava boravita na adresi u Bosni i Hercegovini ili lina karta stranca. Za strana predstavnitva dokaz o izvrenoj registraciji kod nadlenog organa, dokaz o otvorenom transakcijskom raunu kod poslovne banke. Prepaid korisnici mobilne mree obavezni su priloiti SIM karticu i originalni dokument certifikat. Prilikom podnoenja zahtjeva za prenos broja odabirete paket usluga BH Telecoma koji elite koristiti. Zahtjev za prenos broja smatra se ujedno i zahtjevom za raskid pretplatnikogkorisnikog odnosa kod operatora ije usluge ste koristili. Nakon podnoenja zahtjeva, naknadno ete biti obavijeteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora, kao i preuzimanju SIM kartice, ukoliko se radi o mobilnom telefonskom broju. Prenos telefonskog broja u mreu BH Telecoma je besplatna usluga i realizuje se na dan koji ste naveli u zahtjevu za prenos broja. Kako mogu provjeriti do koje faze u realizaciji je doao moj zahtjev za neku od usluga BH Telecoma Status korisnikog zahtjeva moete provjeriti pozivom na broj 1. Imam problema sa pravilnim funkcionisanjem neke od usluga BH Telecoma Nai agenti vam stoje na raspolaganju za pomo putem nekoliko besplatnih kanala komunikacije putem online forme za podrku, Facebook kanala podrke, e maila podrskabhtelecom. Kontakt centra 1. Kako je mogue izvriti prijenos pretplatnikog odnosa Prijenos pretplatnikog odnosa podrazumijeva promjenu osobe nosioca pretplatnikog statusa. Da bi prenijeli pretplatniki status na vaem pretplatnikom broju, brojevima ili uslugama, potrebno je da se uz ovjerenu pismenu izjavu o prijenosu pretplatnikog statusa potpiete i aneks na va pretplatniki ugovor. Aneks ugovora potpisuju davalac i primalac pretplatnikog statusa. Prijenos pretplatnikog statusa se naplauje prema vaeem Cjenovniku, a moe se uraditi na prodajnom mjestu BH Telecoma. VISOKA KOLA ZA MENADMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI. SIGURNOST NA INTERNETU. ZAVRNI RAD. Predmet Projektiranje i analiza informacijskih sustava. Seminarski, diplomski, net, radovi, master, magistarski, maturski, knjigovodstvo, ekonomija, raunovodstvo, pravo, ugovori, izrada peata, radova. Da li mogu uvestikoristiti uslugu x. DSL ili moja TV ukoliko nemam fiksni telefon Nije nuno da postoji aktivan fiksni telefon za uvoenje x. DSL ili moja TV usluge. Postojanje telefonske linije aktivne ili neaktivne je prednost, ali je uvoenje mogue i ukoliko ne postoji fiksna linija, a postoje uslovi za realizaciju usluge. Preselio sam se ili mi se promijenio broj telefona. Program Za Skeniranje Ip Adresa' title='Program Za Skeniranje Ip Adresa' />Moram li nekome prijaviti ovu promjenu Ukoliko korisnik promjeni telefonski broj ili se preseli, potrebno je promjene napraviti i u korisnikoj bazi podataka. Sve promjene u korisnikoj bazi podataka se rade na jednom od prodajnih mjesta BH Telecoma. Ukoliko korisnik ima neki od x. DSL ili moja TV paketa usluga i ukoliko je dolo do promjene telefonskog broja ili preseljenja, potrebno je da preda zahtjev na prodajnom mjestu BH Telecoma za seobu terminalne x. DSL i moja TV opreme. Korisnici x. DSL net paketa zahtjev za seobu terminalne opreme mogu podnijeti i putem web stranice www. ISDN ISDN je skraenica od Integrated Services Digital Network, to u prijevodu znai digitalna mrea integriranih servisa. Kao to samo ime kae, ISDN linija je u potpunosti digitalna, za razliku od klasinih telefonskih linija koje su po svojoj prirodi analogne. Razlikujemo dvije vrste ISDN linija BRA Basic Rate Access Bazni dostup. BRA je uglavnom namijenjen kunim korisnicima kao zamjena za analognu liniju. Uvoenjem ISDN BRA korisnici praktino dobivaju dvije telefonske linije uz koritenje samo jedne telefonske parice,PRA Primary Rate Access  Primarni dostup. PRA je namijenjen poslovnim korisnicima i ima mogunost prijenosa 3. Koje su prednosti ISDN uslugeISDN BH Line usluga je kreirana prema vaim mogunostima i potrebama, a znai brojne prednosti pri koritenju jedne telefonske linije, kao to su posjedujete dva ili vie prikljuaka na istoj adresi kua, stan,imate potrebu za dvije linije dvije istovremne telefonske veze na samo jednom telefonskom prikljuku,elite zasebne telefonske brojeve za lanove Vae porodice,elite istovremeno telefonirati, slati faks, e mail ili pretraivati internet,imate potrebu za koritenjem brojnih dodatnih usluga, kao to su prikaz broja koji poziva, zadravanje poziva, poziv na ekanju, prikaz cijene u toku i na kraju razgovora, i druge. Pretplatnicima BH Line mree se ISDN usluga uvodi na postojeu telefonsku liniju. Koje dodatne usluge mogu koristiti kao ISDN korisnik Osim klasine uspostave poziva, korisnici se mogu pretplatiti i na dodatne usluge, ime se znatno proiruju mogunosti telefonskog prikljuka. Pretplatnicima su na raspolaganju sljedee dodatne usluge prezentacija broja pozivaoca Calling Line Presentation CLIP,prenosivost terminala Terminal Portability TP,prijenos poziva na odreeni broj Explicit Call Transfer ECT,tri sudionika 3 Party 3. PTY,viestruki pretplatniki broj Multiple Subscriber Number MSN, preusmjeravanje poziva Call Forwarding CF, obavjetenje o cijeni poziva Advice Of Charge AOC, konferencijska veza Conference Call CONF, direktno biranje u kunu centralu Direct Dialing In DDI, prikaz pozvanog broja Connected Line Presentation COLP, zabrana prikaza pozvanog broja Connected Line Restriction COLR, signalizacija izmeu korisnika User to User Signaling UUS, zadravanje poziva Call Hold CH, poziv na ekanju Call Waiting CW, podadresiranje Sub adressing SUB,zatvorena grupa korisnika Closed User Group CUG,identifikacija zlonamjernih poziva Malicious Call Identification MCID,veza bez biranjaHot Line, skretanje poziva Call Deflection CD. Detaljne informacije o dodatnim uslugama moete nai na https www. U pitanju je klasini telefonski prikljuak.